VNVN

Bạn đang tìm kiếm

Cấp tiểu học

Tiếng Anh 3 i-Learn Smart Start

Sách giáo khoa Tiếng Anh 1 i-Learn Smart Start thuộc bộ sách bao gồm 5 cấp độ dành cho học sinh tiểu học. Sách được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành theo Thông tư số 32/2018/BGDĐT) và dựa trên khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).

Cấp trung học cơ sở

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Sách giáo khoa Tiếng Anh 1 i-Learn Smart Start thuộc bộ sách bao gồm 5 cấp độ dành cho học sinh tiểu học. Sách được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành theo Thông tư số 32/2018/BGDĐT) và dựa trên khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).

Cấp trung học phổ thông

Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World

Sách giáo khoa Tiếng Anh 1 i-Learn Smart Start thuộc bộ sách bao gồm 5 cấp độ dành cho học sinh tiểu học. Sách được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành theo Thông tư số 32/2018/BGDĐT) và dựa trên khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với

Các đối tác toàn cầu