VN

Hệ thống phần mềm quản lý thư viện bao gồm các phân hệ: phân hệ quản lý Biên mục, phân hệ quản lý Bổ sung, phân hệ Tra cứu - OPAC, phân hệ quản lý Bạn đọc, phân hệ quản lý Mượn trả, phân hệ quản lý Ấn phẩm nhiều kỳ, phân hệ quản lý tư liệu số, phân hệ Mượn liên thư viện, phân hệ Quản trị hệ thống. Các phân hệ này có cơ sở dữ liệu chung, giao diện nhất quán và có mối liên kết phản ánh chu trình thực tế của thư viện.

Không chỉ là công cụ phục vụ cho việc quản lý thư viện truyền thống, hệ thống phần mềm quản lý thư viện điện tử - thư viện số còn cung cấp giải pháp tích hợp cho thư viện số. Nhờ đó, tư liệu được xây dựng dưới dạng kho dữ liệu đa phương tiện bao gồm các tập tin văn bản, hình ảnh, đồ hoạ, âm thanh, video… có thể được lưu trữ và khai thác trực tuyến qua hệ thống mạng máy tính.

Hệ thống phần mềm quản lý thư viện bao gồm các phân hệ: phân hệ quản lý Biên mục, phân hệ quản lý Bổ sung, phân hệ Tra cứu - OPAC, phân hệ quản lý Bạn đọc, phân hệ quản lý Mượn trả, phân hệ quản lý Ấn phẩm nhiều kỳ, phân hệ quản lý tư liệu số, phân hệ Mượn liên thư viện, phân hệ Quản trị hệ thống. Các phân hệ này có cơ sở dữ liệu chung, giao diện nhất quán và có mối liên kết phản ánh chu trình thực tế của thư viện.

Không chỉ là công cụ phục vụ cho việc quản lý thư viện truyền thống, hệ thống phần mềm quản lý thư viện điện tử - thư viện số còn cung cấp giải pháp tích hợp cho thư viện số. Nhờ đó, tư liệu được xây dựng dưới dạng kho dữ liệu đa phương tiện bao gồm các tập tin văn bản, hình ảnh, đồ hoạ, âm thanh, video… có thể được lưu trữ và khai thác trực tuyến qua hệ thống mạng máy tính.

Hệ thống phần mềm quản lý thư viện bao gồm các phân hệ: phân hệ quản lý Biên mục, phân hệ quản lý Bổ sung, phân hệ Tra cứu - OPAC, phân hệ quản lý Bạn đọc, phân hệ quản lý Mượn trả, phân hệ quản lý Ấn phẩm nhiều kỳ, phân hệ quản lý tư liệu số, phân hệ Mượn liên thư viện, phân hệ Quản trị hệ thống. Các phân hệ này có cơ sở dữ liệu chung, giao diện nhất quán và có mối liên kết phản ánh chu trình thực tế của thư viện.

Không chỉ là công cụ phục vụ cho việc quản lý thư viện truyền thống, hệ thống phần mềm quản lý thư viện điện tử - thư viện số còn cung cấp giải pháp tích hợp cho thư viện số. Nhờ đó, tư liệu được xây dựng dưới dạng kho dữ liệu đa phương tiện bao gồm các tập tin văn bản, hình ảnh, đồ hoạ, âm thanh, video… có thể được lưu trữ và khai thác trực tuyến qua hệ thống mạng máy tính.

Một số dự án đã triển khai

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Hồ Chí Minh (HUFLIT)

Xem tất cả