VNVN

    The Bird and the Glass

    Chim đang rất khát và nhìn thấy một ly nước. Chim đang suy nghĩ làm cách nào để uống được nước đây? “The Bird and the Glass” nằm trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Trẻ sẽ được đọc truyện theo hướng trực quang hơn, đồng thời học thêm từ vựng và mẫu câu mới thông qua các hoạt động luyện tập thú vị sau khi đọc truyện.