VNVN

    The Frog

    Ếch luôn thấy những người bạn xung quanh to lớn hơn mình. Thế là chú đã tìm cách biến mình to hơn, to hơn nữa. Em có biết Ếch đã làm cách nào không? “The Frog” là một câu chuyện ngụ ngôn vui nhộn nằm trong bộ truyện của i-learn Smart Start. Tập truyện này sẽ giúp trẻ học thêm từ về các động vật và kích thước. Ngoài ra, sau câu chuyện còn có những hoạt động ôn từ vựng và đọc hiểu nội dung truyện, giúp trẻ đào luyện thêm kỹ năng ngôn ngữ.